Głównej zawartości

 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Zakres działania

 

Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

1. uzgadnianie studium uwarunkowań i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o prognozę skutku wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, w tym na zdrowie ludzi

2. opiniowanie wniosków w sprawie obowiązku oraz zakresu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany

3. opiniowanie warunków zabudowy obiektów budowlanych

4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i

zdrowotnych dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji obiektów budowlanych

5. kontrola obiektów w trakcie budowy oraz przy zmianie sposobu użytkowania

6. udział w odbiorach technicznych nowo budowanych obiektów budowlanych,

przebudowanych w zakresie zgodności wykonawstwa z zaopiniowaną dokumentacją pod względem sanitarno-higienicznym – udział w odbiorach końcowych

7. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz nadzoru

budowlanego w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego i zdrowia ludzi

8. współpraca z branżowymi komórkami organizacyjnymi stacji w zakresie

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych


Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 09:18:51 | Odsłon: 4235