Głównej zawartości

Informacje niezbędne w celu dokonania przewozu, ekshumacji, zwłok lub szczątków

Szczegółowe warunki, które musze być zachowane przy przewozie i ekshumacji zwłok lub szczątków zawarte są w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r. poz. 2126 z późn.zm) oraz przepisach wykonawczych:

1/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz.1783 z poźn. zm.),

2/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)

 3/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2001 r. Nr 75 poz. 405)

 

I. Przewóz zwłok i szczątków:

1. Przewóz zwłok i szczątków:

1)   koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

2. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim przedłożeniu wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane, jak również państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.

3. Przewóz zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do wwiezienia zwłok i szczątków na terytorium innego państwa.

4. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:

1)   pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,

 2)   zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osób uprawnionych do pochówku (pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne), pozwoleń, nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pozwoleń i zaświadczeń zawiera następujące dane:

1)   nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

2)   datę i miejsce zgonu;

3)   miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

4)   miejsce pochówku;

5)   środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;

6)   nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.

 

II. Ekshumacja zwłok lub szczątków

1. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

2. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który:

1)   wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz

2)   może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w ust. 1, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

3. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą.

4. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania.

5. W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie i przygotowuje do przewozu zgodnie z określonymi wymaganiami.

6. Zwłoki lub szczątki wywożone po ekshumacji za granicę Rzeczypospolitej Polskiej zamyka się w nowej trumnie i przygotowuje się do przewozu zgodnie z określonymi wymaganiami.

7. O zamierzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się na piśmie zarząd cmentarza.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w pkt 1 przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

Przewozu i ekshumacji zwłok lub szczątków mogą dokonywać jedynie upoważnione podmioty gospodarcze (zakłady pogrzebowe). Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi.

Wniosek oraz formularze o wydanie zezwolenia na przewóz lub ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich należy pobrać osobiście (od poniedziałku do piątku w godz od 7.30 – do 15.00) lub wypełnić n.w.załączniki i prezysłać na adres: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. 3-Maja 17B 11-600 Węgorzewo

Wydanie zezwoleń jest wolne od opłat.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zgody na ekshumacje i przewiezienie zwłok..doc)Wniosek o wydanie zgody na ekshumacje i przewiezienie zwłok..doc Tomasz Pucyk64 kB2021-05-07 05:402021-05-07 05:40
Pobierz plik (Oświadczenie innych osób uprawnionych do ekshumacji i pochowania zwłok -.doc)Oświadczenie innych osób uprawnionych do ekshumacji i pochowania zwłok -.doc Tomasz Pucyk35 kB2021-05-07 05:372021-05-07 05:37

Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2021-05-07 05:40:18 | Odsłon: 4817