Głównej zawartości

 

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Zakres działania

 

- Do zadań Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy: nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności  oraz warunków żywienia zbiorowego, a także nadzór nad warunkami higieniczno-zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

- Zadania te realizowane są poprzez:

1.sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektami żywnościowo żywieniowymi i nad przedmiotami użytku,

2.kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunków żywienia zbiorowego zamkniętego,

3.udział w opiniowaniu projektów technologicznych budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów branży żywnościowej i uczestnictwo w odbiorach tych obiektów,

4.ocenę jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,

5.nadzór nad jakością środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonymi substancjami dodatkowymi pochodzenia krajowego oraz z importu,

6.nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

7.wydawanie  opinii do sprawozdań z badań przeprowadzanych przez laboratoria:  Badań Mikrobiologicznych Żywności i Badań Środowiskowych i Żywności

8.działanie w ramach  Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach  Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF)

9.działanie w ramach  Wspólnotowego Systemu Szybkiego Informowania (RAPEX) służącego do szybkiej wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją  na temat środków i działań dotyczących produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów

10.udział w likwidacji i opracowaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,

11.współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi produkcji i obrotu żywnością pochodzenia zwierzęcego

12. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.


Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 09:27:28 | Odsłon: 4328