Głównej zawartości

 

Wykaz najważniejszych przepisów (aktów prawnych) określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunków żywienia zbiorowego. 

1. Akty prawne krajowe:

 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.Nr 171 poz. 1225 z dn.27 września 2006r.
 • Ustawa z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach ( Dz.U. z dnia 11 maja 2001r. poz.473 p późn.z późn.zm)
 • Przepisy wykonawcze do w/w Ustaw – Rozporządzenia Ministra Zdrowia dostępne na stronie Głównego Inspektor Sanitarnego www.gis.gov.pl

2. Akty prawne Unii Europejskiej:

 • Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r.  ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego ( Dz.U.UE.L.02.31.1, Dz.U.UE-sp.15-6-463)
 • Rozporządzenie (WE) Nr.852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.139.1, Dz.U.Ue-sp. 13-34-319)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.UE.L.04.139.55, Dz.U.UE-sp. 15-6-447)
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U.UE.L.02.11.4, Dz.U.UE-sp.15-6-447)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych  przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 • Akty prawne UE dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.Nr 171 poz.1225 z dn. 27 września 2006r.) określa:

 • wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia  zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz WE L 31 z 01.02.2002r. str.1);
 • wymagania zdrowotne żywności;
 • wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny:

a)      żywności – w zakresie nieuregulowanym w Rozporządzeniu (WE)

               Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia

               2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 139

               z 30.04.2004r. str.1)

          b)  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością –

               w zakresie nieuregulowanym w Rozporządzeniu (WE) Nr. 1935/2004

               Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w

               sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z

               żywnością

Na podstawie art. 67 ust.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.Nr.171, poz.1225) zostało wydane Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.Nr. 106 poz. 730)

 • wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów
 • wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów
 • wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów
 • wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów

Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 09:28:33 | Odsłon: 8310