Głównej zawartości

 

Epidemiologia

Zakres działania

 

Do zakresu działania Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:

 

1. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać  personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej,

3. nadzór nad jakością procesów sterylizacji,

4. kontrolowanie prawidłowości wykonywania zabiegów mycia i dezynfekcji w nadzorowanych obiektach

5. opiniowanie nowo otwartych zakładów opieki zdrowotnej,

6. zbieranie i analiza materiałów dotyczących zagadnień epidemiologicznych oraz opracowywanie na tej podstawie odpowiednich zaleceń i wytycznych,

7.przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach niektórych chorób zakaźnych,

8. opracowywanie ognisk chorób zakaźnych,

9. opracowanie oraz aktualizowanie planu działania przeciwepidemicznego w sytuacjach kryzysowych,

10. sprawowanie nadzoru nad osobami chorymi zakaźnie oraz osobami z ich otoczenia i nosicielami,

11. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,

12. opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,

13. organizowanie, nadzór i kontrola nad pełną realizacją szczepień ochronnych w oparciu o program szczepień ochronnych,

14. prowadzenie dystrybucji szczepionek do punktów szczepień oraz sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem szczepionek,

15. sporządzanie zbiorczego sprawozdania rocznego z zakresu szczepień,

16. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach,

17. propagowanie właściwych zachowań w celu zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych oraz udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników biologicznych na zdrowie ludzi,

18. prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników służby zdrowia – dotyczących aktualnych problemów epidemiologicznych.

 


Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 10:09:35 | Odsłon: 4551