Głównej zawartości

 

 

 

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

 

 

Informacja Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku(kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..

 

ü      związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy
      i włosów,

 

ü      posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji
      skóry i włosów

 

ü      codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

 

ü      mycie skóry głowy  i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

 

ü      wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające

      rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

 

ü      po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz
     systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub
     pobytu w internacie, sanatorium itp..

 

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

 

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Działania placówki nauczania i wychowania;

 

ü     przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego
     sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

 

ü     w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy
    poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników
    zabiegów leczniczych,

 

ü     w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży
    szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów,
    których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,

 

ü     pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom
    przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz
    informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,

 

ü     w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne
    dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,

 

ü     w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach
    o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami
    samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom
    w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej

 

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji "Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej" odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów

Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów. Ponadto nie prowadził do poprawy czystości uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome. Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka i higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów, u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo. Należy pamiętać, iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329, art 1, ze zmianami).

 

Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż:

 

- nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów

- decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka

- rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem.

- pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie 

- o wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców

- dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia

- pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły

- pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości.   

Załączniki:
Adres URL:OpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20110830112746-Wszawica i swierzb.ppt)Prezentacja Wszawica i Świerzb.pptWszawica i swierzb.pptPSSE Węgorzewo533 kB2011-08-30 11:272017-05-10 11:28

Autor: PSSE Węgorzewo | Utworzono: 2017-04-11 09:37:49 | Zmodyfikowano: 2017-05-10 11:37:11 | Odsłon: 4243